Διαχείριση Επενδύσεων και Σχεδιασμός Επενδυτικού Προφίλ

Αναλαμβάνουμε να εξετάσουμε τη δομή των περιουσιακών σας στοιχείων, δημιουργούμε μια συγκεντρωτική κατάσταση του συνολικού σας πλούτου, συνδυάζοντας τα τραπεζικά σας περιουσιακά στοιχεία (π.χ. μετοχές, ομόλογα) και τα μη τραπεζικά περιουσιακά στοιχεία (π.χ. ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια, ακίνητα) και δομούμε το επενδυτικό σας προφίλ.

Όταν διατηρείτε πολλαπλούς λογαριασμούς αξιών σε διαφορετικές τράπεζες στην Ελβετία και στο εξωτερικό, προχωρούμε σε συγκέντρωση στοιχείων για ενοποίηση χαρτοφυλακίου. Όπου ενδείκνυται, προτείνουμε τρόπους βελτιστοποίησης της στρατηγικής και της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας, κατόπιν ανάλυσης των αποδόσεων, του χρηματοοικονομικού κινδύνου και του κόστους διαχείρισης και συναλλαγών. Προσφέρουμε αυτές τις υπηρεσίες με ωριαίες αμοιβές, όπως συμβαίνει και στην περίπτωση συμβουλευτικής υπηρεσίας. ​

  • Ενοποίηση τραπεζικών και μη τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων
  • Ανάλυση κινδύνου
  • Βελτιστοποίηση κόστους
  • Αναθεώρηση και διαχείριση του υπάρχοντος χαρτοφυλακίου
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες "δεύτερης γνώμης"

Έτσι δημιουργούμε τη βάση για ενημερωμένες επενδυτικές αποφάσεις, σωστή αξιολόγηση επενδυτικού ρίσκου και αποτελεσματικού συναλλαγματικού κινδύνου, καθώς και κινδύνου ρευστότητας.