Σύσταση Εταιριών

Εξειδικευόμαστε στην ίδρυση και διαχείριση ελβετικών εταιρειών. Η DD Partners αναλαμβάνει ολοκληρωμένα τη διαδικασία δημιουργίας των εταιρικών συνθέσεων, συμπεριλαμβανομένης και της εγγραφής στο εμπορικό μητρώο. Επίσης, αναλαμβάνουμε την τήρηση των λογιστικών βιβλίων, την καταχώρηση στις φορολογικές αρχές και βοηθούμε στο διορισμό Διοικητικού Συμβουλίου και στην εταιρική διακυβέρνηση.