Διαχείριση περιουσίας

Η επενδυτική φιλοσοφία της DD Partners είναι η επίτευξη ικανοποιητικών αποδόσεων για τους πελάτες μας. Ακολουθούμε τη συντηρητική προσέγγιση, με έμφαση στη σωστή διαχείριση κινδύνων και στην επενδυτική διαφοροποίηση. Πρωταρχικός στόχος μας είναι να προστατεύσουμε τον πλούτο των πελατών μας και παράλληλα να εξασφαλίσουμε επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων και διαχείριση των βραχυπρόθεσμων κινδύνων.

Σχεδιάζουμε επενδυτικές στρατηγικές προσαρμοσμένες στο προσωπικό επενδυτικό προφίλ των πελατών μας, τον χρονικό ορίζοντα των επενδύσεων και το προτιμώμενο νόμισμα. Δεν έχουμε κονσερβοποιημένα μοντέλα χαρτοφυλακίων που μπορεί να επιχειρήσουν να κάμψουν τις απαιτήσεις σας.

Δεδομένου ότι η DD Partners δεν είναι συνδεδεμένη με καμία τράπεζα, έχουμε την ελευθερία να επιλέγουμε προϊόντα τρίτων, όπως τα αμοιβαία κεφάλαια, εφαρμόζοντας την αρχή της "καλύτερης κατηγορίας", ικανοποιώντας τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας και φερεγγυότητας. Η DD Partners είναι μέλος της "Ελβετικής Ένωσης Διαχειριστών Περιουσιακών Στοιχείων (SAAM)", ενός οργανισμού αυτορρύθμισης που αναγνωρίζεται από την Εποπτική Αρχή της Swiss Financial Market Supervision Authority (FINMA).

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

  • καθορισμό του επενδυτικού προφίλ ανάλογα με τις ατομικές επενδυτικές σας ανάγκες
  • ανάπτυξη εξατομικευμένης επενδυτικής στρατηγικής και σύνθεση χαρτοφυλακίου
  • παρακολούθηση και ενεργή διαχείριση χαρτοφυλακίου
  • συμβουλές (δεύτερη γνώμη) σχετικά με τις επενδυτικές σας ιδέες
  • διαπραγμάτευση αμοιβών με τις τράπεζες και το θεματοφύλακα
  • παροχή υπηρεσιών διαχείρισης ταμειακών ροών
  • παροχή πληροφοριών αγοράς και έρευνα σχετικά με διάφορα οικονομικά θέματα
  • επαλήθευση των καταστάσεων συναλλαγών και λογαριασμών του θεματοφύλακα